Per projektin

Luftimi i Konfliktit të Interesit
Donator: NED – National Endowement for Democracy

Qëllimi i projektit:
Për të inkurajuar zbatimin e duhur të legjislacionit anti-korrupsion, veçanërisht të ligjeve të konfliktit të interesit.

Lëvizja FOL do të përdorë mbështetjen e NED për të nxitur llogaridhënien dhe transparencën në Kosovë, duke rritur ndërgjegjësimin në lidhje me konfliktin e interesit dhe inkurajimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi. Lëvizja FOL do të hetojë dhe publikojë informacionet për raste të veçanta të konfliktit të interesit, do të ndërtojë kapacitetet mbikëqyrëse të OJQ-ve lokale, dhe të zbatojë një fushatë për ndërgjegjësimin e publikut mbi rrezikun e konfliktit të interesit dhe rastet e veçanta të keqpërdorimit të detyrës publike.

Lëvizja FOL do të zbatojë një fushatë të gjerë multimediale për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për pasojat e konfliktit të interesit dhe nevojën për zbatimin e duhur të legjislacionit ekzistues të konfliktit të interesit. Fushata do të përfshijë një reklamimi në televizionet lokale në disa rajone të Kosovës, si edhe të tjera ad hoc ngjarje të tilla si konferenca shtypi dhe aksione rrugore. Një ueb faqe interneti do të përmbajë të gjitha dokumentet dhe materialet e zhvilluar gjatë projektit, procedurat ligjore për të luftuar konfliktin e interesit, dhe raportet e mbikëqyrjes. Lëvizja FOL do të organizojë gjashtë tryeza të rrumbullakët me zyrtarë të qeverisë lokale dhe përfaqësues të shoqërisë civile për të nxitur debat lidhur me legjislacionin në fushën e konfliktit të interesit, zbatimi i tij efektiv dhe implikimet për zyrtarët publikë si dhe roli i shoqërisë civile në monitorimin e kësaj çështje.

Lëvizja FOL do të vëzhgojë zbatimin e legjislacionit të konfliktit të interesit në strukturat e qeverisë qendrore dhe lokale. Lëvizja FOL do të bëj hulumtime të gjera, duke përfshirë edhe pyetësorë dhe grupet e fokusit, për të vlerësuar kapacitetet institucionale për zbatimin e legjislacionit të konfliktit të interesit, nivelin aktual të zbatimit të saj, dhe përdorimin e ligjeve ekzistuese dhe rregullave nga ana e shoqërisë civile. Rezultatet do të publikohen dhe shpërndahen tek institucionet qendrore dhe lokale qeveritare, organizatave ndërkombëtare, medias dhe OJQ-ve.

Përveç kësaj, Lëvizja FOL do të përgatisë një studim për të krahasuar legjislacionin e Kosovës në konfliktin e interesit me standardet e BE-së, ligjeve dhe politikave të vendeve të BE-së. Lëvizja FOL do të përpiqet që përfundimet e raportit ti transmetoj në mënyrë cilësor për të bindur Kuvendin e Kosovës, përkatësisht Komisionin Parlamentar për Legjislacionin dhe Gjyqësi që të mbajë të paktën një dëgjim publik lidhur me zbatimin e legjislacionit të konfliktit të interesit.

Për forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të OJQ-ve lokale në fushën e konfliktit të interesit, Lëvizja FOL do të organizojë një trajnim dy-ditor për përfaqësuesit e organizatave të interesuara nga shtatë rajonet e Kosovës. Në bashkëpunim me partnerin e saj, Instituti i Drejtësisë së Kosovës, do të angazhohen për përmirësuar mirëkuptimin e çështjeve të lidhura me konfliktin e interesit, duke shpjeguar politikat aktuale dhe legjislacionin në fuqi duke paraqitur ide të ndryshme për angazhimin qytetar për të monitoruar dhe për të promovuar zbatimin e ligjit. Një trajnim të ngjashëm do të zhvillohet për gazetarët hetues dhe përfaqësuesit të mediave të tjera të interesuara ose të profilizuara në çështje të konfliktit të interesit.

Së fundi, Lëvizja FOL do të identifikoj kërkimit raste të veçanta të konfliktit të interesit në strukturat e qeverisë qendrore dhe lokale. Duke përfituar nga Ligji i ri i miratuar mbi qasjen në dokumente zyrtare, do të mbledhë informacion në lidhje me një konflikt të mundshëm interesi mes të zyrtareve të zgjedhur dhe atyre publik. Duke u mbështetur në kapacitetin e një rrjeti do të mbledhë informacion në lidhje me zyrtarë të tjerë të qeverisë që mund të zbulojnë konfliktin e interesave. Lëvizja FOL do të publikoj në fund të projektin raportin “Dosje për konfliktin e interesit,” raport i cili do të përmbajë edhe analizë të kostos aktuale të konfliktit të interesave për taksapaguesit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: